• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
 • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
 • NIP: 676-10-87-176
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
 • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
 • NIP: 676-10-87-176

ZHR jako OPP

1 procent dla ZHR

ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ to jedna z największych organizacji wychowawczych w Polsce, która sięgając do najlepszych tradycji i doświadczeń polskiego harcerstwa:

 • Podtrzymuje tradycje narodowe, pielęgnuje polskość oraz rozwija świadomość narodową, obywatelską i kulturową;
 • Wychowuje młodzież w zgodzie z tradycyjnymi wartościami na prawych, uczciwych, świadomych i odpowiedzialnych obywateli;
 • Pełni służbę na rzecz bliźnich, w tym osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Pełni służbę na rzecz społeczności lokalnych, organizuje pomoc medyczną, służby porządkowe wielkich zgromadzeń;
 • Organizuje działania społeczne w zakresie edukacji, nauki i oświaty;
 • Organizuje bezpieczny i ciekawy wypoczynek dzieci i młodzieży, w oparciu o społeczne kadry ponad tysiąca instruktorek i instruktorów;
 • Pełni służbę na rzecz Polaków mieszkających poza Krajem.

 

1 procent dla ZHR

ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ jest organizacją wychowawczą pracującą w oparciu o ideały służby Bogu, Polsce i Bliźnim, tradycyjną metodą harcerską. W ZHR wszystkie instruktorki i wszyscy instruktorzy pracują społecznie, zaś głównym, względem nich wymaganiem jest, aby w swym postępowaniu byli wzorem do naśladowania.

Podstawowa praca wychowawcza odbywa się w drużynach, w których zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem głównych zainteresowań jej członków i zgodnie z zasadami określonymi Prawem Harcerskim. System stopni harcerskich, sprawności, przygoda harcerskiego życia stanowią podatny grunt do pełnego fizycznego i duchowego rozwoju. Więzy sympatii czy przyjaźni często przenoszą się także na inne działania - na pomoc w szkole, w domu, wspólne wypady do kina, teatru - pomagają otworzyć się i zrozumieć drugiego człowieka. Wyniesiona z harcerstwa umiejętność życia w grupie, opieka nad słabszymi czy ciągły samorozwój są pomocne w dorosłym życiu.

ZHR stale dąży do umacniania swojej postawy ideowej. W ten sposób nie tylko powraca do korzeni dawnego harcerstwa, ale i odwołując się do harcerskiej tradycji podejmuje rozwiązanie współczesnych problemów polskiej młodzieży stwarzając jej warunki do samodoskonalenia.

 

1 procent dla ZHR

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

Termin OPP wprowadzono w Polsce 1 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Status organizacji pożytku publicznego świadczy o prowadzeniu przez organizację pozarządowa działalności w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria dotyczące m.in. jawności działania oraz kontroli w organizacji.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej uzyskał status organizacji pożytku publicznego w 2004 roku.


ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (numer 0000057720) jako organizacja pożytku publicznego na podstawie Postanowienia i Zaświadczenia (sygnatura sprawy WA.XX NS-REJ.KRS/4200/4/498) z dnia 20 kwietnia 2004 roku wydanego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Działalność pożytku publicznego jest działalnością społeczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, np. podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności.

Zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jednym z zadań państwa jest wspieranie organizacji pozarządowych, które w swej działalności realizują ważne dla Polski cele. Jedną z form wsparcia dla tych organizacji jest możliwość odliczenia przez podatnika 1 procenta swojego podatku przeznaczonego na cele tych organizacji.

Więcej informacji:
.: Ministerstwo Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Sądowy
.: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - baza OPP
.: Baza organizacji pozarządowych